You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Projekt - Hävd av Nedre Dalälvens älvängar
Projektet Hävd av Nedre Dalälvens älvängar pågick åren 2012-2014. Syfte var att bidra till en bibehållen och ökad hävd av Nedre Dalälvens älvängar och andra sidvallsängar.
Några aktiviteter som genomförts
  • Rådgivning till entreprenörer
  • Förmedling av kontakter mellan entreprenörer och markägare
  • Gemensamma fältbesök
  • Nätverksbyggande
  • Insamling och förmedling av kunskaper och erfarenheter
  • Uppdatering och ajourhållning av kartmaterial
  • Medverkan vid utformning av ansökningar om forskningsmedel
  • Ansökan till Naturvårdsverket om skrivarmedel för ansökan till EU Life (beviljad mars 2015)
Resultat av projektet
Ett direkt resultat av projektet är att avtal har kunnat upprättas mellan markägare och betesdjurshållare om restaurering och hävd av 170 ha älvängar. Nätverksbyggande har fortsatt och har gett många uppslag och idéer att arbeta vidare med.

I slutrapporten finns en översikt över arbeten som gjorts på senare år inom området och även en översikt över de många olika slags samhällsnytta som kan uppnås genom en ökad hävd av älvängarna.