You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

VÅR stolta historia


Nedre Dalälvens Intresseförening har en förhistoria tillbaka till 1974 då en kommunal aktionsgrupp bildades med ett förstahandssyfte att få Nedre Dalälvsområdet utpekat som ett av landets primära rekreationsområden. Detta lyckades och redan 1975 utpekades Nedre Dalälven som ett sådant. Under perioden 1975 till 1980 verkade den kommunala samarbetsgruppen och tog fram en lång rad redovisningar och inventeringar. Slutrapporten innefattade en gemensam kommunal planering för ett primärt rekreationsområde med idéskiss, riktlinjer för mark- och vattenanvändning och återgärdsprogram. 

Förutseende kommunalråd
Meningen var enligt samarbetsgruppen att en gemensam kommunal organisation skulle fortsätta arbetet. Men arbetet kom av sig. Efter några år togs initiativ till ett fastare samarbete av kommunstyrelsens ordförande i Sandviken, Svante Pettersson. Svante var ovanligt förutseende och konstaterade att om man skulle lyckas med en utveckling så fick detta inte bara bli en affär för kommunerna. Istället skulle man satsa på att också få med näringslivet. Initialt anslöt sig flera av de stora mark- och vattenägarna i form av Stora Kopparbergs Bergslags AB, Korsnäs Marma AB, Domänverket och Vattenfall. Redan från början fanns också Hotellgruppen Inge Lindgren med, som hade hotell i Avesta, Sala, Gysinge och Älvkarleby.

Utgångspunkt från höga natur- och kulturmiljövärden
Affärsidén formulerades något senare, men redan tidigt stod det klart att verksamheten skulle ske med utgångspunkt från Nedre Dalälvens höga kvalitéer ifråga om natur- och kulturmiljö. Och att arbetet skulle ske med beaktande av dessa intressen samt utpekat de areella näringarnas intressen. Vidare att arbetet skulle handla om turism- och annan näringslivsutveckling, inflyttning och att i övrigt gagna medlemmarnas intressen.

Den 12 juni 1986 ägde den konstituerande stämman rum i Avesta. Till ordförande valdes Svante Pettersson.
De första 20 åren
NeDa:s första 20 år (1986 - 2006) presenteras här i form av ett axplock händelser med mer eller mindre strategisk betydelse för utvecklingen i Nedre Dalälvsområdet. Efterföljande år presenteras i form av verksamhetsberättelser.
Verksamhetsberättelser 2007 och framåt
Landskapen mellan landskapen
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven
2004 inleddes arbetet med att utvärdera tanken om att Nedre Dalälvens unika kultur- och naturmiljöer och det framsynta utvecklingsarbetet som vuxit fram i NeDa-nätverket också skulle kunna klassa Nedre Dalälvsområdet som ett Unesco biosfärområde. Något som sedan blev verklighet 2011 då Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven blev Sveriges tredje biosfärområde.