You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Vi verkar för en positiv utveckling av Nedre Dalälvsområdet

Nedre Dalälvssamarbetet verkar för en positiv utveckling i Nedre Dalälvsområdet genom att främja:

- turistnäringen och annan företagsamhet
- inflyttning till regionen
- samordning mellan intressenter och över administrativa gränser samt
- ett differentierat näringsliv och en förbättrad infrastruktur

Utvecklingsarbetet sker med beaktande av de areella näringarnas intressen, natur- och kulturmiljöintressen samt områdets övriga särpräglade kvaliteter.
Nedre Dalälvssamarbetet
Mot bakgrund av områdets både bra och dåliga förutsättningar bildade år 1986 offentliga och privata intressenter Nedre Dalälvens Intresseförening och dotterbolaget Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag. Med ett gemensamt namn benämns föreningen och bolaget för Nedre Dalälvssamarbetet eller NeDa.

NeDa ägs av medlemmarna i moderföreningen. Dessa utgörs av större institutioner med intressen i regionen, i form av större företag, kommuner och organisationer. Därutöver flera småskaliga företag inom turismsektorn.

Se mer om medlemmarna här
 
Föreningens och bolagets styrelse har identisk sammansättning. I styrelsen ingår som ordinarie ledamöter eller suppleanter företrädare för samtliga kommuner som berör Nedre Dalälven samt företrädare för olika delar av näringslivet.

Se aktuell styrelse här  

Läs mer om NeDas historia