You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Projekt - Skörd från älvängar
Projektet pågick 2010-2012. Projektet var av förstudiekaraktär och lade i första hand en grund för kommande insatser genom nätverksbyggande och kunskapsuppbyggnad. Slutrapporten innehåller bland annat en översikt över olika användningsområden för biomassa som skördats från älvängarna.